เมื่อต้องทำ ใบขับขี่ สากล ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สิงหาคม 10, 2022Metinee Pueยังไม่มีหมวด

— views

การขับเที่ยวต่างประเทศ นับเป็นประสบการณ์อันท้าทายที่หลายคนอยากลองสักครั้งในชีวิต การเที่ยวสไตล์นี้มีเสน่ห์ตรงที่ได้ตะลุยลัดเลาะไปทั่ว ใช้เวลาดื่มด่ำอย่างเต็มที่ เป็นอิสระสุด ๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนเตรียมทริปขับรถเที่ยวต่างประเทศ อันดับแรกต้องมีใบขับขี่สากลเสียก่อน คำถามคือ เมื่อต้องทำใบขับขี่สากล ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ใบขับขี่สากล คือ?

ใบขับขี่สากล หรือที่เรียกแบบเต็ม ๆ ว่า “ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ” (International Driving Permit) นั้น เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น โดยลักษณะของใบขับขี่สากล จะมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ

ใบขับขี่สากลมีเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

1. คนไทยสามารถนำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ไปใช้ในประเทศสมาชิกได้ โดยใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ

2. นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถนำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 มาใช้ในประเทศไทยได้ โดยใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศของประเทศนั้น ๆ

ใบขับขี่สากล สามารถใช้ได้กี่ประเทศ ?

ในปัจจุบัน ใบขับขี่สากล หรือใบอนุญาตขับขี่สากล สามารถใช้ได้ทั้งหมด 136 ประเทศ

การทำใบขับขี่สากล สำหรับคนไทย ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

หลักฐานประกอบคำขอใบขับขี่สากล ประกอบด้วย

1. หนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

5. กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลควรสำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อและสกุลไปด้วย

6. หลักฐานอื่น ๆ อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า

7. ค่าธรรมเนียม 505 บาท (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท) 

ทั้งนี้กรณีไม่สามารถมาดำเนินการทำใบขับขี่สากลด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาเอกสารตามข้อ 1-3 และ 5-6 ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) พร้อมระบุประเทศที่จะเดินทาง และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

4. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

5. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท) 

การทำใบขับขี่สากล สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. ใบอนุญาตขับรถ (ต้องไม่ใช่ชนิดชั่วคราว) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว, เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่ยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ 

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท) 

การทำใบขับขี่สากล มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?

1. จองคิวทำใบขับขี่สากล (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ทางออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

2. แสดงหลักฐานการจองคิวผ่านแอปฯ แก่เจ้าหน้าที่

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

4. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.)/ จัดทำต้นขั้วใบขับขี่/ จ่ายใบขับขี่ 

ใบขับขี่สากล ทำที่ไหนได้บ้างในประเทศไทย?

1. ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

2. ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DLT Call Center 1584

ทั้งนี้ การขับรถเที่ยวต่างประเทศ ควรศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อมูลในการขับขี่ของประเทศนั้น ๆ ให้เรียบร้อย วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ที่สำคัญต้องพกใบขับขี่สากลติดตัวไว้เสมอ รวมถึงถ่ายรูปใส่มือถือและสำเนาไว้ด้วย ปล.เดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมทำ ประกันการเดินทางต่างประเทศ ไว้ด้วยนะ คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายการเจ็บป่วยไม่สบายทุกกรณีเลย 

ขับรถทำใบขับขี่ประกันรถยนต์รถยนต์ใบขับขี่