ประกันรถยนต์

ค้นหาประกันรถยนต์ที่ตอบโจทย์คุณที่สุด

ประกันรถยนต์ (Motor Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ ถือเป็นประกันวินาศภัยอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ และความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นๆ ด้วย

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ จำแนกเป็น 2 ประเภท

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

รถยนต์ทุกคัน ทุกชนิดต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจากถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ หรือผู้ขับขี่รถยนต์) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) ปัจจุบัน ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครอง 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายทุกอย่าง ตั้งแต่รถและทรัพย์สินของคุณและคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครองทุกการชน ทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากรอยขีดข่วนต่างๆ
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ (2พลัส) คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกการชน ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด และต้องสามารถระบุคู่กรณีได้เท่านั้น
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บและทรัพย์สิน ของคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ของคู่กรณีได้เท่านั้น
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์สูญหาย
 • คุ้มครอง เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วม
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ (3พลัส) คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองคลอบคลุมความเสียหาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ของผู้ขับขี่ และคู่กรณี ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ความเสียหายของรถยนต์ ของผู้ขับขี่ และคู่กรณี
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองคลอบคลุม ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์

 • คุ้มครอง อุบัติเหตุรถชน ความเสียหายของรถยนต์ เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น
 • คุ้มครอง ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของ ผู้ขับขี่ คู่กรณี และผู้โดยสารบนรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภท